Psychoterapia – čo to je a ako vám pomôže

1038835_30366406

Psychoterapia sa začína vyvíjať až začiatkom devätnásteho storočia. Jedná sa vlastne o rôzne vyjadrovacie-komunikačné techniky, ktorých cieľom je pomôcť klientovi pri liečení rôznych porúch alebo pri prekonávaní životných problémov.

Zmyslom nie je dávať klientom konkrétne rady, ale naviesť ich a pomôcť im v hľadaní spôsobu, ako vyriešiť problém vlastnými silami. Najväčšia časť tvorí verbálnej komunikácie, ďalej potom ergoterapia (terepie prác), arteterapia (terapia za pomoci výtvarného vyjadrenia), muzikoterapia, dramaterapie, poetoterapie či nácvik relaxačných techník. Techniky sa často kombinujú, pretože niekomu môže viac vyhovovať iný spôsob vyjadrenia. Niekto sa dokáže lepšie vyjadriť slovami, niekto maľovaním a iný zase pohybom.

Čo sa psychoterapiou lieči?

Uplatnenie je veľmi široké od liečenie psychóz po pomoc v životných situáciách alebo vzťahoch. Najčastejšie to sú však rôzne neurotické poruchy (úzkostné poruchy) a fóbie, ako napríklad agorafóbia, panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, sociálna fóbia ďalšie špecifické fóbie.

Individuálna psychoterapia

Jedná sa o formu psychoterapie, ktoré sa zúčastňujú iba klient a psychoterapeut. Spravidla má formu hodinového sedenie, počas ktorého prebieha rozhovor. Sedenie sú podľa povahy jednorazová alebo pravidelná – týždenný alebo mesačný. Ostatné formy psychoterapie sa tu užívajú menej.

Skupinová psychoterapia

Terapia sa zúčastňujú okrem psychoterapeuta niekoľko klientov zároveň. Sedenie je dlhšia, trvá 1,5 až 3 hodiny, aby všetci mali dostatok priestoru pre svoje vyjadrenie. Dôležitá je tu anonymita medzi klientmi, aby mohli o svojich témach bez problému hovoriť. Skupinové psychoterapia pomáha konfrontovať vlastný pohľad na vec, vlastné hodnotenie seba samého alebo vlastných problémov, ktoré klienta ťaží. Pri skupinovej terapii sa viac využíva aj ďalších techník, ako arteterapia, dramaterapie a ďalšie.

Skupinová psychoterapia je spravidla súčasťou komplexnejšieho a dlhodobejšieho liečenia. Môže prebiehať napríklad v rámci denné stacionáre či hospitalizácie.

Je psychoterapia hradená poisťovňou a koľko stojí?

Individuálna psychoterapia sa platí spravidla 400 až 1000 Sk za jedno sedenie. Platí sa na mieste, alebo v prípade odporúčania lekára je možná úhrada zdravotnou poisťovňou. Pretože ale psychoterapeuti nie sú lekári, nemajú často s poisťovňou zmluvu a možné hradenia tak nie je. Tí čo ju majú, sú potom obmedzeni určitým počtom hodín, takže sa môže stať, že budete hradiť napríklad každé druhé sedenie. U skupinových sedení je to iné. Ak je skupinová psychoterapia súčasťou liečenia (napríklad protialkoholického), je hradená celá poisťovňou v rámci celého liečenia.

Kto je psychoterapeut

Psychoterapeut nie je lekár. Často ale môže byť psychoterapeut zároveň a psychiatrom a potom obe profesie splývajú. Aby sa z niekoho stal psychoterapeut, musí absolvovať niekoľkoročný psychoterapeutický výcvik. Ak si chcete byť istí kvalitou a dôveryhodnosťou psychoterapeuta, viac informácií ohľadom štandardov, výcvikov a psychoterapeutickom kódexu nájdete na stránkach Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.

Psychoterapeutický výcvik

Je pomerne náročná niekoľkoročná škola akreditovaná medzinárodná psychoterapeutickú spoločností. Budúce psychoterapeuti tu absolvujú celkom 1500 hodín psychoterapeutického výcviku.

Slovník pojmov:

 • Imaginatívna psychoterapia – technika, kedy sa u klienta vyvolávajú rôzne obrazy na ktoré potom spontánna nadväzujú ďalšie výjavy – imaginácie.
 • Hlbinná abreaktivná psychoterapia – technika, ktorá pracuje s pamäťou a tým, ako funguje ľudská psychika a organizmus. Vychádza z toho, že pri nejakom zážitku sa do pamäti ukladajú informácie o stave organizmu, čo neskôr môže vyvolávať práve problémy.
 • Gestalt psychoterapia – jedná sa o smer zameraný na zážitkové a somatickou psychoterapii.
 • Autogénny tréning – relaxačné technika, ktorú môže človek robiť sám na sebe.
 • Psychoanalýza – teória osobnosti založená Sigmundom Freudom, spočíva v tom, že každý psychický jav má svoju príčinu. Psychoanalýza sa využíva dnes práve v psychoterapii.
 • Psychoterapeutická škola – smer psychoterapie. Sú nimi napríklad: Psychoanalýza, Individuálna psychológia Alfréda Adlera, Analytická psychológia CG Junga, Rodgerovská psychoterapia, Behaviorálne psychoterapia, Kognitívno behaviorálnej terapie, Daseinanalýza, Logoterapie, Transpersonálna psychoterapie a Dynamická a interpersonálne psychoterapia
 • Základy psychoterapie
 • Rogersovská psychoterapia – smer psychoterapie, ktorý kladie dôraz hlavne na prítomnosť klienta, nie na jeho minulosť.

Knihy o psychoterapii:

 • Teória a prax skupinovej psychoterapie – Irvin Yalom, Molyn Leszcz
 • Aktivity pre skupinovú psychoterapiu
 • Skupinová arteterapia – Martin Liebermann
 • Príbehy terapeutických skupín – Stanislav Kratochvíl

Medzinárodné organizácié

EFPP – European Federation for psychoanalytici Psychotherapy in the Public Sector, EPF – European Psychoanalytical Federation, IPA – THE INTERNATIONAL PSYCHOANALYTICAL ASSOCIATION, APSS-The American psychoanalytici Association, British psychoanalytici Council, The Institute of Psychoanalysis.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.